Obowiązkowa strona internetowa dla spółki

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw, wprowadza kolejne zmiany w zakresie funkcjonowania spółek handlowych. Ustawa zmieniająca wprowadza w art. 5 k.s.h. nowy § 5, zgodnie z którym Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

Obowiązkowa strona internetowa dla spółki

Spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne będą również zobowiązane do prowadzenia własnej strony internetowej. Oprócz zobowiązania do zamieszczania także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymaganych przez prawo lub ich statuty ogłoszeń pochodzących od spółki, nowelizacja nie określa innych informacji, które mają się tam znaleźć. Regulacja w tym zakresie wchodzi w życie już niedługo, bo 1 stycznia 2020 roku. Oznacza to, że od nowego roku każda spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna (bez względu na rozmiar i rodzaj prowadzonej działalności czy strukturę akcjonariatu) powinna posiadać stronę internetową. Wskazane spółki będą musiały najpóźniej 1 stycznia 2020 roku ujawnić adresy swoich stron internetowych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obowiązek ten dotyczy zarówno spółek już funkcjonujących.

Kara grzywny za niedopełnienie obowiązku informacyjnego

Zamieszczenie na stronie internetowej spółki informacji w sposób nieprawidłowy pociąga za sobą również konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków informacyjnych, tj. podmiotów uprawnionych do reprezentacji. Niedopełnienie ww. obowiązków może skutkować karą grzywny nałożoną przez sąd rejestrowy w wysokości 5 000 zł (por. art. 595 k.s.h.).

Wymogi dotyczące strony

Obowiązkowe:

Pełna nazwa spółki z siedzibą w […]
Adres spółki
NIP [XXX-XX-XX-XXX]
REGON [XXXXXXXXX]
Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [XXXXXXXXXX] przez [sąd rejestrowy]

Kapitał zakładowy
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego (dla spółki
komandytowo-akcyjnej oraz spółki akcyjnej), wysokość kapitału
akcyjnego (dla prostej spółki akcyjnej)

Dematerializacja akcji (więcej w linku…)
 W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie
ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w
spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być
przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów
akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia
2021 r.”
 Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym
pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
 Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać […]
 Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami –
telefon, adres stacjonarny i mailowy
 Data i treść wezwania do złożenia akcji w spółce
 Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w spółce

Rejestr akcjonariuszy
 Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru
akcjonariuszy
 Regulamin Rejestru akcjonariuszy

Walne zgromadzenia
Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem
obrad, projektem uchwał

Nieobowiązkowe:

Opis działalności spółki
Oprócz tekstu tu mogą być prezentacje, filmiki, itp.
Misja/Wizja/Strategia
Harmonogram wydarzeń korporacyjnych

Dokumenty spółki
 statut, ostatnie zmiany i tekst jednolity statutu / umowy
 uchwały
 oświadczenia Zarządu
 oświadczenia Rady Nadzorczej
 regulamin WZA
 regulamin Zarządu
 regulamin Rady Nadzorczej
 regulamin Komitetu Audytu
 zasady dobrych praktyk

Sprawozdania
 sprawozdanie Rady Nadzorczej
 sprawozdanie Zarządu z działalności
 sprawozdania finansowe
 opinii biegłych rewidentów
 informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej


Struktura Organizacyjna
 Zarząd (skład, krótkie CV)
 Rada Nadzorcza (skład, krótkie CV)
 schemat organizacji

Termin założenia strony internetowej oraz jej dostosowanie do wymogów ustawy to początek stycznia 2020

Szukasz zaufanego wykonawcy strony internetowej wraz z niezawodnym hostingiem?

Zadzwoń 698 919 616 lub napisz info@99net.pl

Szczegóły oferty stron i hostingu poznasz na 99WEB.pl

Czytaj więcej na temat dematerializacji na DEMATERIALIZACJA AKCJI

Potrzebujesz porady prawnika? Odwiedź kancelarię RASEM (link)

#rejestrakcjonariuszy #stronadlaspółki #dematerializacja

Oceń przydatność posta
[Łącznie: 0 Średnio: 0]
99NET - Łączymy Ludzi i Technologie
© Prawa autorskie zastrzeżone