Wygraj laptopa z 99NET – konkurs zakończony

KONKURS! ? #zostanwdomu #wspieramyswoje #konkurs
Pracujesz w domu? ?
Pokaż nam swoje domowe biuro na Facebook-u 99NET i zgarnij laptopa! ?

? Zrób zdjęcie swojego domowego stanowiska pracy!
? Pamiętaj, że liczy się kreatywność. ?
?Autor najciekawszego zdjęcia wygra wydajny Dell Latitude 7240.

Rozdamy także 2 przenośne dyski USB SSD 120GB PNY CS900.

Osoba która zdobędzie najwięcej polubień swojego zdjęcia na FACEBOOKU, zagarnia nagrodę główną.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni komentarzu wpisu konkursowego na funpage 99NET w czwartek, 30 kwietnia 2020 o godzinie 21.00

➡️ Na Wasze zdjęcia czekamy do 30.04.2020 r. na funpage 99NET z zwycięzca zostanie ogłoszony o godzinie 21.00 w czwartek.

REGULAMIN KONKURSU

„Wygraj laptopa z 99NET”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem konkursu „Wygra laptopa z 99NET” (dalej: Konkurs”) jest 99NET sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzka 42 lok. 19, 00-695 Warszawa NIP: 7010864303 , zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 4. Celem Konkursu jest promocja produktów Organizatora i marki „99NET” (dalej: „Produkty Promocyjne”).
 5. Konkurs trwa od dnia 09 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

 §2 [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są osobami pełnoletnimi lub są osobami powyżej 13 roku życia a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
  1. wykonać zdęcie swojego stanowiska pracy,
  2. opublikować zdjęcie pod wpisem konkursowym na funpage 99NET na Facebooku.
 5. Opublikowane przez uczestnika zdjęcie:
  1. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
  2. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Produktu Promocyjnego,
  3. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
  4. w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
 6. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu dowolną liczbę zdjęć pod warunkiem, że każde z nich spełniać będzie wymagania wskazane w §2 ust. 6 Regulaminu.

 §3 [NAGRODY]

 1. W Konkursie przyznanych zostanie 21 następujących nagród (dalej: „Nagrody”):
  1. Laptop Dell Latitude 7240 – link (dalej: „Nagroda Główna”)
  2. Dwa dyski SSD 120 GB PNY wraz z kieszeniami USB.

 1. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 2. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.

 §4 [PRZEBIEG KONKURSU]

 1. Umieszczone przez Uczestników zdjęcia będą brały udział w głosowaniu internautów odwiedzających funpage 99NET na Facebooku w Czasie Trwania Konkursu.
 2. Na podstawie głosowania internautów zostanie wyłonionych 3 zwycięskich zdjęć. Decyduje ilość „like” pod zdjęciem.
 3. Uczestnikowi, którego zdjęcie zdobędzie największą ilość głosów, przysługiwać będzie Nagroda Główna.
 4. Uczestnikom, których zdjęcia zajmą w głosowaniu miejsca 2 i 3 przysługiwać będzie po jednej Narodzie dodatkowej (dyski SSD).
 5. W przypadku, gdy okaże się, że wśród nagrodzonych zdjęć znajduje się kilka publikacji tego samego autora, przy przyznawaniu Nagród zostanie uwzględniona wyłącznie jedna z nich, która uzyskała największą ilość głosów.
 6. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 5 maja 2020 za pomocą stosownej wiadomości email lub informacji w wiadomości prywatnej na Facebooku.
 7. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 20 maja 2020 r. na adres info@99net.pl lub poprzez wiadomość na Facebooku z profilu osoby wybranej, wiadomości zawierającej:
  1. dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody.
 8. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 20 maja 2020 r. wiadomości, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
 9. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do dnia 20 maja 2020 w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej wiadomości.
 10. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 11. Nagrody, które nie zostaną wydane Laureatom Rezerwowym (ze względu na wystąpienie sytuacji określonych w ust7, 10 lub 12 powyżej) przepadają na rzecz Organizatora.
 12. Lista Laureatów zostanie opublikowana w terminie od dnia 30 kwietnia 2020 r. na funpage 99NET na Facebooku oraz wpisie blog na Stronie Promocyjnej 99NET.

  §5 [REKLAMACJE]

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Koordynatora: 99NET sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzka 42 lok. 19, 00-695 Warszawa NIP: 7010864303 , zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs – Wygraj laptopa z 99NET” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w składzie: jeden przedstawiciel Organizatora.
 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
 6. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest 99NET sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzka 42 lok. 19, 00-695 Warszawa NIP: 7010864303 , zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie Konkursowych oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

 §7 [PRAWA AUTORSKIE]

 1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej (zdjęcie) oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Pracy Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.
 2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich publikacji, zdjęć, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku po jego zakończeniu.

  §8 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.

W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.

Oceń przydatność posta
[Łącznie: 0 Średnio: 0]
99NET - Łączymy Ludzi i Technologie
© Prawa autorskie zastrzeżone