NIS2 – w Polsce do 17 października 2024

NIS2 – w Polsce do 17 października 2024

NIS2, czyli Druga Dyrektywa o Bezpieczeństwie Sieci i Systemów Informatycznych, to unijna dyrektywa mająca na celu zwiększenie odporności sieci i systemów informatycznych oraz poprawę reakcji na incydenty cybernetyczne w Unii Europejskiej. Dyrektywa NIS2 stanowi aktualizację i rozwinięcie pierwotnej dyrektywy NIS, wprowadzając nowe zasady dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego i zgłaszania incydentów.

Nowe ogólnounijne przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa muszą zostać zaimplementowane w Polsce do 17 października 2024 roku.

 

Niektóre z głównych wymogów wdrożenia NIS2 obejmują:

 1. Zdefiniowanie Operatorów Usług Cyfrowych (DSP): Dyrektywa NIS2 określa, kto jest uznawany za Operatora Usług Cyfrowych (DSP) oraz zakres usług, które są objęte dyrektywą.

 2. Wymogi Dotyczące Zapewnienia Bezpieczeństwa: DSP są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa swoich sieci i systemów oraz do przeciwdziałania incydentom cybernetycznym.

 3. Obligacje Zgłaszania Incydentów: Operatorzy Usług Cyfrowych są zobowiązani do zgłaszania incydentów cybernetycznych do odpowiednich organów regulacyjnych i instytucji.

 4. Określenie Minimalnych Standardów Bezpieczeństwa: W ramach dyrektywy NIS2 określone są minimalne standardy bezpieczeństwa, które DSP muszą spełniać.

 5. Wymogi Dotyczące Przygotowania do Zarządzania Incydentami: Operatorzy Usług Cyfrowych muszą być przygotowani do skutecznego zarządzania incydentami cybernetycznymi poprzez stosowanie odpowiednich procedur i planów reagowania na incydenty.

 6. Współpraca Międzysektorowa: W ramach dyrektywy NIS2 promowana jest współpraca międzysektorowa w celu zwiększenia odporności na zagrożenia cybernetyczne.

 7. Kary i Sankcje: Dyrektywa NIS2 przewiduje sankcje za naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego, które mogą obejmować kary finansowe i inne sankcje administracyjne.

 8. Odpowiedzialność Państw Członkowskich: Państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia, że DSP spełniają wymogi określone w dyrektywie, oraz do ustanowienia odpowiednich organów nadzorczych i mechanizmów egzekwowania przepisów.

Wdrożenie dyrektywy NIS2 wymaga współpracy między organami regulacyjnymi, operatorami usług cyfrowych oraz innymi zainteresowanymi stronami w celu skutecznego wzmocnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w Unii Europejskiej.

Przygotowanie się do Dyrektywy NIS2 wymaga podejścia strategicznego i skoordynowanego działania w celu spełnienia wymogów dotyczących bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych.

Oto kilka kroków, które mogą pomóc w przygotowaniu się do Dyrektywy NIS2:

 • Zrozumienie Wymogów DyrektywyPrzegląd Istniejących Procedur i Systemów BezpieczeństwaOcena Ryzyka i Wrażliwości
 • Aktualizacja Polityk Bezpieczeństwa
 • Szkolenia i Świadomość Bezpieczeństwa
 • Przygotowanie Planów Zarządzania Incydentami